REGULAMIN PRZYJĘCIA SPRZĘTU DO SERWISU

§1 Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych w zakresie napraw maszyn i urządzeń marki Karcher i Nilfisk przez Napra Sp. z o.o. z siedzibą: Szeligowska 42, 01-320 Warszawa, zwaną dalej Serwisem.

2. Zleceniodawcą zwanym dalej Klientem, jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi naprawy serwisowej.

3. Oddanie sprzętu do Serwisu oraz złożenie podpisu na Potwierdzeniu przyjęcia do serwisu, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego zarazem umowę, na podstawie, której świadczona jest usługa naprawy. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.

4.  Przekazanie sprzętu do Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§2 Przyjęcie zlecenia

1. Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie przez Klienta osobiście lub za pośrednictwem kuriera kompletnego urządzenia do serwisu znajdującego się w Warszawie przy ul. Szeligowskiej 42, 01-320 Warszawa.

2. Serwis odpowiada za sprzęt tylko podczas jego naprawy.

3. Dostarczając sprzęt do Serwisu, Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. Za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu, Serwis nie odpowiada.

4. Serwis nie uczestniczy w kosztach związanych z dostarczeniem sprzętu do Serwisu i z Serwisu, strat materialnych i niematerialnych wynikających z przestoju pracy oraz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych oraz za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do i z Serwisu.

5. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Serwisowi danych osobowych Zleceniodawcy zawartych  w Potwierdzeniu przyjęcia do Serwisu. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

§3 Diagnozowanie i naprawa

1. Klient jest zobowiązany określić rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania.

2. Proces serwisowania rozpoczynamy od postawienia diagnozy oraz dokonania wstępnej wyceny i poinformowania Klienta o kosztach naprawy urządzenia. W sytuacji, gdy usługa serwisowa nie przekracza kwoty 400 zł, Serwis ma prawo dokonać naprawy bez uprzedniego kontaktu z Klientem, na co Klient wyraża zgodę przekazując sprzęt do naprawy.

3. Wycena dokonywana jest w ramach naprawy urządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient rezygnuje z wykonania usługi po wycenie. W tym przypadku koszt wyceny urządzeń klasy domowej wynosi od 100 zł netto (123 zł brutto) do 150 złotych netto (184,50 brutto). Koszt wyceny urządzeń klasy profesjonalnej wynosi od 100 zł do 300 zł netto w zależności od klasy urządzenia oraz od stopnia zaawansowania. Koszt wyceny urządzenia do użytku profesjonalnego o znacznym stopniu zaawansowania m.in HD (klasa średnia, super) ustalany jest indywidualnie.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy urządzenia w przypadku braku części zamiennych u producenta.

5. Czas naprawy wynosi od 3 do ok 14 dni roboczych od momentu złożenia Zlecenia naprawy.

6. W indywidualnych przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy, w szczególności w przypadku konieczności zamówienia dodatkowych części serwisowych.

7. W przypadku, gdy po zaakceptowaniu kosztów naprawy Klient odwoła zlecenie naprawy, Serwis obciąży Klienta kosztami związanymi z dokonanymi do tego czasu czynnościami.

§ 4 Odbiór sprzętu

1. Na wykonaną usługę Serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT lub paragon.

2. Podstawowym warunkiem wydania sprzętu Klientowi jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia do Serwisu. Sprzęt zostanie wydany po uiszczeniu zapłaty gotówką lub przelewem.

3. O dacie odbioru sprzętu Serwis poinformuje Klienta telefonicznie lub e-mailowo.

4. W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu po upływie 60 dni kalendarzowych od naprawy zostaje on uznany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art 180 Kodeksu Cywilnego i na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego przechodzi na własność serwisu, celem pokrycia kosztów magazynowania. Po upływie terminu na odbiór sprzętu Serwis ma prawo obciążyć Klienta kosztami magazynowania sprzętu w kwocie 100 zł za dzień.

§ 5 Usługa wyjazdowa

1. Przez Usługę serwisową wyjazdową rozumie się naprawę sprzętu u Klienta.

2. Usługa serwisowa wyjazdowa obejmuje tylko i wyłącznie urządzenia klasy profesjonalnej.

3. Na koszty Usługi wyjazdowej składają się: a. opłata związana z dojazdem do Klienta (zależna od ilości kilometrów), b. opłata serwisowa (150 złotych netto 1 godzina robocza), c. czas dojazdu do klienta (40 zł godzina dojazdu), d. opłata za wymienione części.

§6 Gwarancja

1. Urządzenia zakupione w naszym sklepie i będące na gwarancji naprawiane są bez uwzględnienia kosztów usługi serwisowej oraz części za wyjątkiem uszczelek (zgodnie z kartą gwarancyjną Karcher). Na części zużywalne (eksploatacyjne) udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy przy założeniu, że urządzenie jest wykorzystywane zgodnie z reżimem pracy.

2. W przypadku naprawy urządzenia po okresie gwarancji Klient zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty.

3. Serwis udziela 3 – miesięcznej gwarancji na usługę serwisową.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, zalań, uszkodzeń wynikających z naprawy sprzętu przez osoby nieuprawnione, użytkowanie i konserwacje niezgodne z instrukcją obsługi.

Kontakt

Warszawa (serwis, sprzedaż, wynajem urządzeń)

biuro@napra.pl

517 323 573

Łódź (biuro)
Serwis urządzeń przemysłowych (odbiór od klienta):

517 323 573

sklep@napra.pl

Adres

Warszawa
ul. Szeligowska 42
01-320 Warszawa (Bemowo)

Godziny otwarcia:
pn.-pt.: 08:00 - 18:00
sob.: 09:00 - 13:00

Formularz kontaktowy